Logo

Všeobecné obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky společnosti MPP Slovakia, s.r.o. pro
portál www.321slevy.cz

 

Společnost MPP Slovakia, s.r.o., Inovecká 10, Hlohovec, 92001, Slovensko, zapsána v Obchodním
rejstříku Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 27300,IČO: 46 111 123, IČ DPH:
SK2023241418, která je provozovatelem internetové stránky www.321slevy.cz, vydává tyto
Všeobecné obchodní podmínky portálu www.321slevy.cz.

MPP Slovakia, s.r.o. provozuje Stránku www.321slevy.cz a umožňuje Partnerovi, aby prodával
prostřednictvím této Stránky. 

 

Článek I


Vymezení základních pojmů
Pokud není v Nabídce nebo Kupónu uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s
velkým počátečním písmenem význam v dále uvedených definicích:
1. MPP Slovakia, s.r.o., Inovecká 10, Hlohovec, 92001, Slovensko, zapsána v Obchodním rejstříku
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vložka č. 27300,IČO: 46 111 123, IČ DPH: SK2023241418. MPP
Slovakia, s.r.o., zprostředkovává prodej Kupónů Partnera Nakupujícímu na Stránce;
2. Stránka je internetová stránka ww.321slevy.cz;
3. Nakupující je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná a koupí Kupón na Stránce;
4. Partner je osoba, která prodává konkrétní Kupóny nabízené na Stránce;
5. Nabídka je časově omezená nabídka prodeje Kupónu zveřejněna na Stránce. Nabídka obsahuje
zejména identifikační údaje Partnera, popis Produktu, cenu před slevou, cenu po slevě, procento
slevy, platební podmínky, dobu platnosti kupónu, podmínky použití kupónu;
6. Kupón je potvrzení o právu pro využití Produktu tak, jak je nadefinovaný v Nabídce
7. Produkt je zboží nebo služba poskytovaná ze strany Partnera, Nakupujícími uvedená v Nabídce a
v Kupónu; 
8. Strany jsou MPP Slovkia, s.r.o. a Nakupující;
9. Účet je účet Nakupujícího zřízen na Stránce po zaregistrování Nakupujícího;
10. VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky MPP Slovakia, s.r.o. při poskytování služeb
prostřednictvím Stránky, které upravují práva a povinnosti MPP Slovakia, s.r.o. a Nakupujícího, popř.
Partnera při poskytování a využívání služeb MPP Slovakia, s.r.o., přičemž VOP jsou zveřejněny a
dostupné v elektronické podobě na Stránce.

 

Článek II


Objednávka a koupě Kupónu
1. MPP Slovakia, s.r.o. zveřejňuje na Stránce Nabídky na Kupóny, které si nakupující může zakoupit.
2. Nabídka Kupónu je aktivní jejím zveřejněním na Stránce. Trvání Nabídky, tj. možnosti zakoupit
Kupón je stanoveno dohodou mezi MPP Slovakia, s.r.o. a Partnerem. MPP Slovakia, s.r.o. ani
Partner se nezavazují k žádné minimální době trvání Nabídky. 
3. Objednávka Kupónu a jeho následná koupě se realizuje pouze prostřednictvím Stránky. Při
platbě platební kartou nebo kreditní kartou přijde kupón na Váš účet a e-mail do 1 hodiny. Pro

okamžité zaslání Kupónu je Nakupující povinen řádně dokončit objednávku v bance až po
návrat na stránku www.321slevy.cz.
4. Do uhrazení ceny za Kupón nevzniká Nakupujícímu právo na vydání kupónu.
5. Nakupující souhlasí s ustanoveními VOP platnými v době Objednávky i s podmínkami Nabídky;
6. MPP Slovakia, s.r.o. má plnou moc od Partnera na příjímání úhrad ceny za Kupón.
7. Připsáním ceny za Kupón na účet MPP Slovakia, s.r.o. se koupě Kupónu zrealizuje.
8. Daňové doklady ve vztahu ke koupi Kupónu vydává jako jejich prodejce Partner. Nakupující bere na
vědomí, že MPP Slovakia, s.r.o. je jen zprostředkovatelem, není prodejcem ani poskytovatelem
Produktu.
9. MPP Slovakia, s.r.o. neodpovídá za škody, které vzniknou Nakupujícímu v důsledku špatně
uvedené e-mailové adresy ze strany Nakupujícího při zadávání objednávky.

 

Článek III


Práva a povinnosti
1. MPP Slovakia, s.r.o. doručí Kupón do zákaznického konta a na e-mail Nakupujícího v momentě
přijetí platby na účet MPP Slovakia, s.r.o.. Při platbě platební kartou nebo platebním tlačítkem
doručíme kupón okamžitě (v řádu minut). Při platbě převodem na účet může doručení trvat 2-3
pracovní dny.
2. Nakupující je oprávněn použít Kupón pouze za podmínek, které jsou zveřejněny v konkrétní
Nabídce, v Kupónu a případně v instrukcích doručených Nakupujícímu spolu s Kupónem. Doba
platnosti Kupónu je vždy přímo uvedena na Kupónu.
3. Pokud je využití Kupónu podmíněno rezervací termínu, domluví si Nakupující s Partnerem termín
dle podmínek uvedených na Kupónu.
4. Po uplynutí doby platnosti Kupónu ztrácí Klient nárok na poskytnutí plnění vyplývajícího z Kupónu
bez nároku na vrácení zaplacené ceny za Kupón.
5. Nakupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení MPP Slovakia, s.r.o. na mailovou adresu
Nakupujícího. Zasílání je možné kdykoliv zrušit nastavením v zákaznickém kontu na
www.321slevy.cz.

 

Článek IV


Odpovědnost MPP Slovakia, s.r.o. a Partnera
1. Partner jako dodavatel kupónu i dodavatel Produktu je odpovědný:
a. za kvalitu a rozsah Produktu
b. za dodání Produktu
c. za pravdivost a úplnost Nabídky
2. MPP Slovakia, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za kvalitu a rozsah Produktu, za dodání
Produktu a za pravdivost a úplnost Nabídky vyplývající ze Smlouvy mezi MPP Slovakia, s.r.o. a
Partnerem. MPP Slovakia, s.r.o. nenese odpovědnost za případnou vzniklou škodu Nakupujícímu
způsobenou zakoupením/využitím Kupónu.
3. MPP Slovakia, s.r.o. umožní Nakupujícímu zakoupení Kupónu a jeho doručeni do zákaznického
konta a na email Nakupujícího.
4. MPP Slovakia, s.r.o. upozorňuje, že některé Produkty, které mohou být poskytnuty na základě
Kupónu, mohou být nebezpečné (například adrenalinové sporty a pod.) a je plně na uvážení
Nakupujícího, zda o Produkt projeví zájem.
4. MPP Slovakia, s.r.o. ani Partner nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození nebo
zničení kupónu a nejsou ani povinni poskytnout Nakupujícímu náhradní Kupón.

 

Článek V


Podmínky reklamace
1. V případě, že Nakupující ve lhůtě dle těchto VOP neobdrží Kupón, nebo Kupón obsahuje jiné
podmínky než byly podmínky uvedené v Nabídce nebo Kupón bude mít jiné vady, Nakupující může
vady reklamovat. Nakupující je povinen vady uplatnit písemně e-mailem na adresu:
podpora@321slevy.cz. Lhůta pro provedení reklamace je 48 hodin od doručení Kupónu a v případě,
že Kupón nebude doručen, tak 3 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro doručení Kupónu.
2. MPP Slovakia, s.r.o. je povina odstranit vady do 24 hodin od doručení reklamace. V případě, že
vada v dané lhůtě nebude odstraněna, je Nakupující oprávněn odstoupit od koupi.
3. Pokud kvalita a rozsah Produktu neodpovídá prezentaci Nabídky nebo běžným standardům,
Nakupující je povinen uplatnit reklamaci přímo na místě u Partnera písemnou formou a následně
kontaktovat MPP Slovakia, s.r.o. do 5 pracovních dnů.

4. Pokud se Nakupujícímu nepovede rezervace pobytu nebo služby do 21 dní od zakoupení Kupónu z
důvodu naplněné kapacity na straně Partnera a pokud se s Partnerem Nakupující nedomluví na
prodloužení platnosti Kupónu, MPP Slovakia, s.r.o. vrátí cenu za Kupón Nakupujícímu do 3
pracovních dní od okamžiku sdělení Nakupujícím.

 

Článek VI


Odstoupení od koupě, zánik Objednávky, Koupě kupónu
1. Nakupující je oprávněn odstoupit od koupě Kupónu bez uvedení důvodu do 14 dní ode dne
doručení Kupónu do zákaznického konta na www.321slevy.cz. Pokud si Nakupující koupí Kupón, na
jehož základě mu má být poskytnuto plnění, které se má konat před uplynutím doby na odstoupení
podle první věty tohoto ustanovení, je Nakupující oprávněn odstoupit od koupě Kupónu bez uvedení
důvodu jen do momentu začátku plnění (např. do začátku divadelního představení). Odstoupení od
koupě ve smyslu první věty je možné uplatnit písemně e-mailem z e-mailové adresy z níž byl Kupón
objednán na adresu info@321slevy.cz, přičemž ve zprávě musí být identifikována Nabídka a počet
Kupónů, od koupě kterých chce Nakupující odstoupit a číslo tuzemského účtu na vrácení platby.
2. V případě, že Nakupující neuhradí cenu za Kupón ve lhůtě dle těchto VOP, objednávka a právo na
koupi Kupónu bez dalšího zanikají.
3. MPP Slovakia, s.r.o. má právo odstranit Nabídku ze Stránky, pokud zjistí, že informace nebo údaj
uvedený v Nabídce je nesprávný, neúplný nebo vadný nebo má Nabídka jinou vadu, pro kterou
nemůže být nabízena. Pokud byla mezi tím provedena koupě Kupónů ve vztahu k takové Nabídce,
tato koupě se ruší. Nakupující bere na vědomí a souhlasí, že cenu za Kupón ním uhrazenou mu vrátí
buď Partner nebo MPP Slovakia, s.r.o.. Cena za Kupón bude Nakupujícímu vrácena do 14 dnů od
stažení Nabídky ze Stránky, a to na účet, ze kterého provedl úhradu Kupónu.

 

Článek VII


Společná a závěrečná ustanovení
1. Smluvní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Klientem ve VOP blíže neupravené se řídí právním
řádem České republiky.
2. Klient tímto uděluje 321slevy.cz souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu osobních
údajů, které poskytne při vyplňování registračního nebo přihlašovacího formuláře (dále jen "osobní
údaje") za účelem vytvoření databáze Nakupujících, kteří si zakoupili Kupóny, za účelem vedení účtů
klientů a jejich správy, za účelem plnění práv a povinností ze strany Partnera i MPP Slovakia, s.r.o.
souvisejících s objednáváním a koupí Kuponů a plněním závazků z nich vyplývajících. Nakupující také
potvrzuje, že osobní údaje se shodují se skutečností, jsou úplné, pravdivé a přesné. Souhlas se
zpracováním těchto osobních údajů uděluje Nakuopující dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje
jeho udělením až do uplynutí dvou let od zániku veškerých závazků a / nebo jiných právních vztahů
mezi Nakupujícím a MPP Slovakia, s.r.o.. Klient je oprávněn tento souhlas písemně odvolat.3. K
mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodná
inšpekcia inšpektorát SOI v Trnave Trhová 2 917 01 Trnava.
4. Přijímání plateb prostřednictvím platebních karet zajišťuje portálu MPP Slovakia, s.r.o. v spolupráci
s Tatra bankou, a.s. a 24-pay s.r.o..
 
5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.08.2018.